Profil spoločnosti

Vážení klienti, potenciálni partneri,

spoločnosť InterMedical & Assistance Care s právnou subjektivitou spoločnosti s ručením obmnedzeným vznikla v roku 2004 ako nástupnícka organizácia Ambulancie anestéziológie a resauscitácie so zameraním na liečbu bolesti InterPain Care – MUDr. Juraj Bernát. Na začiatku existencie spoločnosti bola zámerom transformácia NZZ na novú formu právnej subjektivity  so zmenou špecializácie poskytovateľa  ZS na všeobecné lekárstvo. Poskytovanie ZS v odbore anestéziológie a resuscitácie so zameraním na liečbu bolesti formálne zanikla, ale aj v rámci novej špecializácie uhol pohľadu na problematiku liečby bolesti ostal zachovaný.

Postupom času a v súvislosti s vývojom potrieb klientov  sa InterMedical & Assistance Care, s.r.o. začala  profilovať a rozširovať o ďalšie aktivity a činnosti blízke najprv poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, farmaceutickému priemyslu, sociálnej starostlivosti a v súčasnosti sú predmetom  ďalšie nové činnosti, podrobne vymenované v OR SR. Medzi najdôležitejšie a najfrekventovanejšie patria:

  • poskytovanie ZS v odbore všeobecné lekárstvo a s tým súvisiace prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu a masérske služby

  • odborné informačné a  konzultačné služby, odborná publicistika
  • marketingové služby a manažment pre zmluvne partnerské spoločnosti/
  • reklamná a propagačná činnosť, výskum trhu a verejnej mienky
  • organizovanie seminárov, konferencií, kultúrno-spololčenských a športových podujatí
  • výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických vied, spracovanie údajov, tvorba audio a videozáznamov
  • sprostredkovateľská činnosť a ďalšie aktivity,

 ktoré nám legislatíva, naše schopnosti a možnosti dovoľujú. Všetky spoločne zvykneme zhrnúť pod pojem asistenčné služby a starostlivosť, ktoré poskytujeme buď ako servis klientom a partnerom, alebo môžu byť  predmetom  samostatnej spolupráce, stačí si len vybrať, prípadne vedieť zadefinovať potrebnú aktivitu...

Verím, že Vás táto  krátka profilizácia spoločnosti zaujala a vytvorila určitú rámcovú ilustráciu o spločnosti InterMedical & Assistance Care, s.r.o. s podnetmi na ďalšiu možnú spoluprácu.

Preto motto:

                                                              ...my sa o Vás postaráme.

                        S úctou

                                                                                                  MUDr. Juraj Bernát

                                                                                           konateľ a riaditeľ spoločnosti